Buhar Kazanlarının Isıl Hesapları

Buhar Kazanlarının Isıl Hesapları

80.00TL

Yazar: Osman F. Genceli

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 378

Boyut: 13.5 x 20.0 cm

Kullanım dışı

9789755114712

Title:  

Ürün Açıklaması

Öğrencilerin proje çalışmalarına yardımcı olmak üzere Prof. Dr. Kemal Onat tarafından hazırlanan «Buhar Kazanlarının Isıl ve Mukavemet Hesapları» konulu kitabın mevcudunun tükenmesi ile doğan boşluğu daha geniş kapsamlı bir kitapla doldurmayı düşündük. Buhar kazanı esas itibariyle ocak içeren bir ısı değiştiricidir. Yanma ve ısı geçişi temel konularına ağırlık veren, genişletilmiş bir buhar 'kazanı kitabının öğrenciler ve pratikte çalışan mühendisler için daha yararlı olacağı inancı, elinizdeki kitabın meydana gelmesine ışık tutmuştur.
Birim olarak bütün dünyada hızla yerleşmeğe başlayan SI (International system of units) tercih edilmiştir. Memleketimizde şimdiki halde ısı, ısıl güç ve basınç karşılıklı olarak kcal, kcal/h ve at ile ifade edilmekte ise de bunların giderek yerlerini kJ, kW ve bar (Pa) birimlerine bırakacakları zorunlu görülmektedir. Bu bakımdan şimdiden bunlara kendimizi alıştırmamız gerefkir.
Sunulan kitap A, B, C, D bölümlerinde su buharının termodinamik özelikleri, yakacaklar ve
Eylül 1988, İstanbul
yanma, ısı geçişi, akışkanlar dinamiği giibi temel konulara yer vermekte, E bölümünde ise buhar kazanının ısıl hesap yöntemini açıklamaktadır, kitabın sonuna konulan Ekler bölümünde birim dönüştürme tabloları dahil ısıl hesap için gerekli tablo ve diyagramlar geniş bir şekilde verilmiştir.
Mukavemet hesapları kitabın kapsamı dışında bırakılmıştır, zira bu tür hesaplar çeşitli standartların konusudur ve hangi Standart esas tutulacaksa o alınacaktır, bunlar arasında bir karış-manın veya sentezin yapılmaması doğru olur.
Konstrüksiyon, işletme ve bakım kitabın içeriğini aştığından bahis konusu edilmemiştir.
Kitabımız hakkındaki eleştirileri memnunlukla karşılayacağımızı, bu eleştirilerin, daha sonraki baskılarda bize ışık tutacağını belirtmek isteriz.
Baskı harcamaları için bize büyük destek veren başta TERMAS firması olmak üzere diğer fir-malara ve kitabın dizgisini titizlikle yapan Denklem Matbaası’na candan teşekkürlerimizi arz ederiz.
K. Onat
O. F. Genceli
A. Arısoy

İÇİNDEKİLER
SUBUHARINA AİT TERMODİNAMİK KAVRAM¬LAR
BUHAR KAZANI VE SUBUHARINA AİT ÖN BİLGİLER
Buhar kazanlarının tanımı Subuharının termodinamik özelikleri
SUBUHARI ÇEVRİMLERİ Camot çevrimi Rankine çevrimi
Kızdı imalı Rankine çevrimi
Tekrar kızdırmalı Rankine çevrimi Rejeneratif çevrim
ISI ENERJİSİNİN KULLANILABİLİRLݬĞİ
Kapalı bir sistemin verebileceği en bü¬yük iş
Açık bir sistemin verebileceği en bü¬yük iş
Isı geçişi halinde enerji kaybı
SİMGELER
KAYNAKLAR
FOSİL YAKACAKLAR VE YANMA
FOSİL YAKACAKLAR Kömür
Kömürün analizi
Kömürlerin yaşlarına göre sınıf¬landırılması
Farklı sınıflardaki kömürlerin ge¬nel özelikleri
Nem
Uçucu maddeler
Sabit karbon
Kül
Kükürt
Kömürlerin fiziksel özelikleri
Türkiye’de üretilen kömürlerin özelikleri Sıvı yakıtlar Gaz yakıtlar
YANMA
Yanma denklemleri Yanma ısısı
Yakıt ısıl değerinin ölçülmesi Alt ve üst ısıl değerler Yakıtın elemansel analizine göre ısıl değer hesabı
Yakıtın çabuk analizine göre ısıl değer hesabı Yakma havası miktarının bulunması. Yanma ürünleri miktarlarının bulun¬ması
Yakma havası ve yanma ürünleri mik¬tarları için deneysel bağıntılar
YANMANIN KONTROLÜ Ost\vald diyagramı
Kuru baca gazı hacimsel yanma di¬yagramı
Analitik bağıntılar SİMGELER KAYNAKLAR
Bölüm C İSI GEÇİŞİ
IŞINIM İLE ISI GEÇİŞİ Temel kavramlar Katı cisim ışınımı
Siyah cisim ışınımı Planck yasası Wien kayma yasası Lambert kosinüs yasası Lambert uzaklık yasası Gri cisim ışınımı Kirehoff yasası
Gerçek katı cisimlerin ışınım öze¬llikleri
Işınımın yöne göre değişmesi Işınımın yüzey sıcaklığına bağlılığı
Işınımın dalga boyuna bağlı¬lığı
Yüzey pürüzlülüğünün ve kirliliğin ışınıma etkisi Karşılıklı iki siyah yüzey arasında ışınım
Gri yüzeylerin net ışınımı Gri yüzeylerle çevrili, ışınım yut- mayan ortam içeren kapalı ha-cimlerde ışınım Gaz ışınımı
Beer ve Kirchoff kanunları 'Eşdeğer tabaka kalınlığı Yutma ve yayma katsayıların ta¬yini
Bir gaz ile kendisini çevreleyen yü¬zeyler arasında ışınım Gri yüzeylerle çevrili ışınım yutan ortam içeren kapalı hacimlerde ışınım Alev ışınımı îs ışınımı Tanecik ışınımı
Gaz ve alevin ortak yayma katsayısının bulunması
Izgaralı ocaklarda Tozkömür ocaklarında Sıvı yakacak ocaklarında
Işınıma ait sayısal örnekler
SİMGELER
KAYNAKLAR
İLETİM (KONDÜKSİYON) İLE ISI GEÇİŞİ
Düzlemsel yüzeylerde sürekli rejimde ısı iletimi
Silindirik ve küresel yüzeylerde sürekli rejimde ısı iletimi
Silindir hali Küre hali
Borularda Ikritik yalıtım çapı
Temas direnci ve kirlilik faktörü
Kanatlı yüzeylerde ısı geçişi
Sürekli rejimde çok boyutlu ısı geçişi
Grafik çözüm
Isı iletimi şekil faktörü
SİMGELER KAYNAKLAR
TAŞINIM (KONVEKSİYON) İLE ISI GE¬ÇİŞİ
Zorlanmış taşınım
Boru içinde zorlanmış akış
Dairesel kesitli boru içinde laminer akışta ısı
Hidrodinamik ve ısıl ba¬kımdan tam gelişmiş akım hali
Hidrodinamik ve ısıl ba¬kımdan tam gelişmemiş akım hali
Dairesel kesitli boru içinde türbülanslı akışta ısı taşım¬ını
| Hidrodinamik ve ısıl ba- Kımdan tam gelişmiş akım hali
Hidrodinamik bakımdan tam gelişmemiş akım ha¬li
Hidrodinamik ve ısıl ba- - kımdan tam gelişmemiş akım hali Dairesel kesitli boru içinde akışta çok kullanılan bazı akışkanlara ait basitleştiril¬miş bağıntılar
Hidrodinamik ve ısıl ba¬kımdan tam gelişmiş tür- bülanslı akış
Hidrodinamik ve ısıl bakımdan tam gelişmemiş | | türbülanslı akış Serpantin şeklinde kıvrılmış boru içinde akışta ısı taşım¬ım
Dairesel kesitli olmayan kanallarda laminer ve türbülanslı akışta ısı taşınımı Levha boyunca zorlanmış akışta ısı taşmımı
Laminer akış Türbülansü akış Hava halinde basitleştiril¬miş bağıntılar Silindir ve küreye zorlanmış dik akışta ısı taşınımı
Silindire dik akış Kürede zorlanmış akış Boru demetine dik akış Kanatlı borulara dik akış Doğal taşınım
Düşey levhada doğal taşınım |Laminer bölge İTürbülanslı bölge
Deneysel bağıntılar
Yatay silindir etrafında doğal ta¬şınım
Yatay levha etrafında doğal taşınım
Eğik yüzeylerde doğal taşınım
İnce akışkan tabakalarında doğal taşınım
Taşınım ile ışınımın bir arada olması durumu
Akışkan yataklarda ısı geçişi
Akışkan yatak karakteristikleri Akışkan yataklarda ısı geçişi ba¬ğıntıları
Tanecikler ile akışkan ara¬sındaki ısı geçişi Yatak içine daldırılmış yü¬zeyler
SİMGELER
KAYNAKLAR
FAZ DEĞİŞİMİ HALİNDE ISI GEÇİŞİ
Yoğuşma halinde ısı geçişi
Düşey levha veya boru üzerinde yoğuşma
Eğik levha veya boru üzerinde yo¬ğuşma
Yatay boru üzerinde yoğuşma
Yatay boru demetinde yoğuşma
Kanatlı yatay borular üzerinde yo¬ğuşma
Yatay boru içinde yoğuşma
Sayısal örnekler Kaynama halinde ısı geçişi
Havuz kaynaması
Zorlanmış akışlı kaynama
Sayısal örnekler
SİMGELER
KAYNAKLAR
ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ (EŞANJÖRLER)
Isı değişticilerinin akış şekline göre sınıflandırılması
Tek geçişli ısı değiştiricileri
Paralel akımlı ısı değiştirici¬leri
Ters akımlı ısı değiştirici¬leri
Çapraz akımlı ısı değiştirici¬leri
Çok geçişli ısı değiştiricileri
Çapraz-ters alkımlı düzenle¬me
Çapraz - paralel akımlı dü¬zenleme
Kovan akışkanın karıştığı, paralel-ters akımlı düzenle¬me
Kovan akışkanı karışmış, bölünmüş akımlı düzenleme
Kovan akışkanı karışmış, ay¬rık akımlı düzenleme
Paralel levha geçişli dü¬zenleme Değiştiricilerin ısıl hesapları
toplam ısı geçiş katsayısını et¬kileyen faktörler
ATm ortalama logaritmik sıcaklık farkı
İçiçe iki borulu ısı değiştiri¬cilerinde _\Tm
Diğer ısı değiştiricilerinde ATra
Etkenlik - transfer birimi sayısı Dolgu maddeli değiştiricilerin (Reje¬neratörlerin) ısıl hesapları
SİMGELER
KAYNAKLAR
AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
TEMEL BİLGİLER

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

TEŞEKKÜRLER İlk baskısının ardından YEM Yayın’a “Memet Fuat Yayıncılık Ödülü” de kazandıran “Osmanlı Mimarisi”, çok sayıda uzmandan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Uzun yıllara yayılan bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bu eşsiz esere emeği geçenlerden bahsetmenin en iyi yolu, Doğan Kuban’ın kaleminden bir kez daha “Teşekkür” etmek: “Bu kitabın ortaya çıkmasına yardım eden, bilinçli bir sorumlulukla çaba gösteren pek çok insan var. Genelde yazar adı ile kitabın bütünleşmesi bir ürün olarak kitabı ortaya koyanların emeklerini unutturmamalı. Kitabın yayımlanması bağlamında Yapı-Endüstri Merkezi’nin, başta Doğan Hasol olmak üzere, idarecilerinin sürekli ilgisini vurgulamak istiyorum. Fakat ürünün asıl işçileri uzun, sabırlı, güleryüzlü fedakâr emekleri ile editörler Gülçin İpek ve Dilşad Aktaş’tır. Kitabın fotoğraflarını büyük bir duyarlık ve sorumlulukla tekrar tekrar çeken Cemal Emden’i başarılı çalışması için kutluyorum. Dil editörü Gültekin Tarı’ya, çizili belgelerin zenginleşmesine yardımcı olan Şirin Akıncı ve Nadide Seçkin’e, Kani Kuzucular’a, Nur Akın’a, Ayla Ödekan’a; Doğu Anadolu’ya ilişkin bazı fotoğrafları kullanmamıza izin veren Bünyad Dinç’e, Osmanlıca-Türkçe küçük yapı sözlüğünü hazırlayan Münevver Eminoğlu’na, geniş bir kaynak çalışması yapan Yonca Erkan’a, Sema Altındağ’a ve YEM Yayın’ın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.”