Elektrik Makineleri 1

Elektrik Makineleri 1

48.00TL

Yazar: Nur Bekiroğlu

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 182

Boyut: 16.0 x 24.0 cm

Kullanım dışı

9789755114101

Title:  

Ürün Açıklaması

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde okutmakta olduğumuz Elektrik Makineleri I ve II derslerinde öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda, onların ve bu konuda çalışmakta olan diğerlerinin gereksinimlerini belli bir oranda karşılayabilmek için, bugüne kadar olan birikimlerimizi kitap serisi haline getirmeye karar verdik. Serinin Elektrik Makineleri I isimli bu ilk kitabını hazırlarken özellikle ders notlarımıza yönelik olmasına ve okuyanı konudan uzaklaştırabilecek derecede detaylı teorik bilgi olmamasına dikkat ederek, öncelikle makinelerin temel çalışma prensibinin anlaşılması için gerekli olan enerji dönüşümünü, daha sonra doğru akım makinelerini ve ardından da transformatörleri anlattık.
Elinizdeki bu kitap dokuz bölümden oluşmaktadır. Enerji dönüşümü adlı ilk bölümde; genel tanımlar verilip, lineer ve lineer olmayan sistemlerde enerjinin depo edilmesi açıklanarak, bir ve iki uyarmalı elektromanyetik sistemlerde depo edilen enerji ve enerji dengesi denklemi verilmiştir. Bunu takiben, makine modellerine göre öz ve karşıt endüktanslar elde edilmiş, bir ve iki uyarmalı lineer dönen sistemlerde ani ve ortalama moment ifadeleri örneklerle açıklanmıştır.
İkinci bölümde; doğru akım makineleri sınıflandırılmış, ana kısımlarının yapıları ve işlevleri açıklanmış, komütasyon ve endüi reaksiyonu anlatılmıştır. Doğru akım makinelerinde endüi akımı ve uyarma akışının yönleri ile dönüş yönünün nasıl bulunduğu belirtilmiş, endüi sargı şekilleri örneklerle verildikten sonra endüklenen gerilim ifadesi ve kararlı durum için gerilim denklemleri çıkartılarak döndürme momenti ifadesi elde edilmiştir.
Üçüncü bölümde; doğru akim generatörlerinin elektrik devre modelleri ve karakteristikleri incelenerek generatörlerin paralel çalışması açıklanmıştır.
Dördüncü bölümde; doğru akım motorlarının elektrik devre modelleri ve karakteristikleri verilerek doğra akım motorlarına yol verme, nedenleriyle anlatılmıştır.
Beşinci bölümde; doğru akım makinelerinde meydana gelen kayıplar ayrı ayrı açıklanarak verim ifadesi çıkartılmıştır.
Altıncı bölümde; transformatörlerle ilgili temel bilgiler verilmiş, bir ve üç fazlı transformatörlerin yapıları açıklanmış ve transformatör sargıları anlatılmıştır. Yedinci bölümde; bir fazlı transformatörler önce kayıpsız ve daha sonra da kayıpları dikkate alınarak irdelenmiş, sekonder büyüklükler primere indirgenerek boşta ve kısa devre çalışma halleri açıklanmıştır. Transformatördeki gerilim değişimi, Kapp ve Hannemann diyagramları çizilerek elde edilmiştir. Transformatörlerde meydana gelen kayıplar açıklandıktan sonra transformatörlerin dört uçlu gösterimi verilmiş ve paralel çalışmaları açıklanmıştır.
Sekizinci bölümde; üç fazlı transformatörler, bağlantı şekilleri ve bağlama grupları anlatılmıştır.
Son bölüm olan dokuzuncu bölümde ise bir fazlı gerilim yükseltici ve gerilim düşürücü ototransformatörler tanıtılarak oto transformatörün fazör diyagramı elde edilmiştir.
Amacımız serinin ikinci kitabında senkron ve asenkron makineleri incelemektir. Serinin üçüncü kitabı ise bu konularla ilgili çözülmüş problemlerden oluşacaktır. Elektrik mühendislerine ve özellikle elektrik mühendisliği öğrencilerimize oldukça yararlı olacağına inandığımız bu kitabı, okuyucularımızdan gelen eleştiri ve önerilerle geliştirilebileceğini umuyoruz.
Bu kitabın gerçekleştirilmesini teşvik eden ve basım aşamasında görevini özenle yerine getiren Birsen Yayınevine teşekkürlerimizi sunarız.
2.BASKININ ÖNSÖZÜ
Öğrencilik yıllarımızda dersi veren öğretim üyelerimizin niçin kitap yazmadığı konusunda hep şikayet eder dururduk. Ancak bizler onların yerini alınca, günümüzde teknolojik olanakların çok daha iyi olmasına rağmen, bu sürecin o kadar kolay olmadığını anladık. Bir de bu işin maddi gelirinin de çok düşük olduğu düşünülürse hakikaten kitap yazmak çok özverili bir iş.
Bildiğiniz gibi uzun bir çalışma dönemi sonucu 2005 yılında Elektrik Makineleri I kitabım yayımladık, bunun sonucunda da öğrencilerimizden ve okuyuculardan çok olumlu geri dönüşler aldık. Ancak bu kitapta; ilk kitap acemiliğimizden kaynaklanan birtakım yazım hatalarının ve eksikliklerin olduğunu gördük. Bu bağlamda sizlere söz verdiğimiz Elektrik Makineleri II ve Elektrik Makineleri I ve II konularını içeren problem kitaplarından önce Elektrik Makineleri I kitabının genişletilmiş 2. Baskısını yayınlamaya karar verdik. Bu kitapta doğru akım makinelerinin; uyarma alan şekilleri, endüi reaksiyonu, moment ve karakteristikleri daha detaylı incelenmiştir. Diğer kitaplar da en kısa zamanda okuyucularımıza ve öğrencilerimize sunulacaktır. Onlardan ricamız bu kitaplara sahip çıkmaları ve onları legal yollardan temin etmeleridir. Bu durum bizi daha da cesaretlendirecek ve gelecek nesillere daha iyi eserler bırakmamızı sağlayacaktır.


İÇİNDEKİLER
ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Tanımlar..................
Bobinde Depo Edilen Enerji
Lineer Sistemlerde Enerjinin Depo Edilmesi
Lineer Olmayan Sistemlerde Enerjinin Depo Edilmesi ve
Doymanın Etkisi
Bir Uyarmalı Elektromanyetik Sistemlerde Depo Edilen Enerji
İki Uyarmalı Elektromanyetik Sistemlerde Depo Edilen Enerji.............
Elektromanyetik Sistemde Enerji Dengesi Denklemi
F Kuvvetinin Grafikle Bulunması
F Kuvvetin Analitik Yoldan Bulunması
Dönen Sistemlerde Moment ile Mekanik Güç Arasındaki Bağıntı
Makine Modellerine Göre Öz ve Karşıt Endüktanslar ile Dönme Açısı
Arasındaki Bağıntılar
Bir Uyarmalı Dönen Sistemlerde Ani ve Ortalama Moment İfadeleri....
Bir Uyarmalı Dönen Sisteme Ömek
İki Uvarmalı Dönen Sistemlerde Aııi ve Ortalama Moment İfadeleri.....
İki Uyarmalı Dönen Sisteme Örnek
DOĞRU AKIM MAKİNELERİ
Giriş
Doğra Akım Makinelerinin Sınıflandırılması
Doğru Akım Makinelerinin Ana Kısımları...
Komütasyon..
Doğra Akını Makinelerinde Eksenlerin Gösterilişi....
Doğra Akım Makinelerinde Uyarma Alanı Akışı (&u), Dönüş Yönü (n)
Endüi İletkenlerinden Geçen Akımların Yönleri Arasındaki İlişki
Doğra Akım Makinelerinde Endüi Sargıları
1 Endüide Endüklenen Gerilimin İfadesi....
Doğra Akını Makinelerinin Sürekli Çalışma (Kararlı Durum) Gerilim
Denklemleri
Doğra Akım Makinelerinde Döndürme Momenti İfadesi
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİNİN ELEKTRİKSEL
DEVRELERİ VE KARAKTERİSTİKLERİ
Serbest Uyarmalı Doğru Akım Generatörleri
Kendinden Uyarmalı Doğru Akım Generatörleri
Şönt Generatör
Seri Generatör
Kompund Generatör
Doğra Akım Generatörlerinin Paralel Çalışması
DOĞRU AKIM MOTORLARININ ELEKTRÎKSEL EŞDEĞER
VE KARAKTERİSTİKLERİ
Doğru Akım Şönt Motorlar
Doğru Akım Seri Motorlar
Doğru Akım Kompund Motorlar
Doğru Akım Motorlarına Yol Yerme
DOĞRU AKIM MAKİNELERİNDE KAYIPLAR VE VERİM.
Kayıplar
Bakır Kayıpları
Demir Kayıpları
Rüzgar ve Sürtünme Kayıpları
Verim
TRANSFORMATÖRLER
Temel Bilgiler..
Transformatörlerin Sınıflandırılması
Bir Fazlı Transformatörlerin Yapılışları
Üç Fazlı Transformatörlerin Yapılışı
Transformatör Sargıları
BİR FAZLI TRANSFORMATÖRLER
Bir Fazlı Transformatörün Kayıplarının Dikkate Alınmadan İncelenmesi Bir Fazlı Transformatörlerin Kayıplarının Dikkate Alınarak İncelenmesi
Bir Fazlı Transformatörün Boşta Çalışmasının İncelenmesi
Bir Fazlı Transformatörün Değiştirme Oranı a=l/l olan Eşdeğer Bir
Transformatöre İndirgenmesi
Sekonder Büyüklükleri Primere İndirgenmiş Olan Transformatörün
İncelenmesi
Transformatörün Sürekli Kısa Devre Dummunun İncelenmesi
Transformatörde Gerilim Değişiminin İncelenmesi
Kapp Diyagramı ile Gerilim Değişiminin İncelenmesi
Hahnemann Diyagramı ile Gerilim Değişiminin İncelenmesi
Transformatörlerde Verim
Transformatörün Dört Uçlu Olarak Gösterilmesi.
Transformatörlerin Paralel Çalışması
ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLER
Üç Fazlı Transformatörlerde Akım, Gerilim ve Güç Bağıntıları
Üçgen Bağlı Transformatör
Yıldız Bağlı Transformatör..
Zig-zag Bağlı Transformatör
Uç Fazlı Transformatörlerin Bağlama Gruplan
OTOTRANSFORMATÖRLER
Bir Fazlı Ototransformatör..
Bir Fazlı Gerilim Düşürücü Bir Ototransformatörde Güçler
Arasındaki İlişkilerin Tespiti
Bir Fazlı Gerilim Yükseltici Bir Ototransformatörde Güçler Arasındaki İlişkilerin Tespiti
Ototransformatörün Fazör Diyagramı     

Returns Policy

You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.

Shipping

We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.

When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.

Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.

TEŞEKKÜRLER İlk baskısının ardından YEM Yayın’a “Memet Fuat Yayıncılık Ödülü” de kazandıran “Osmanlı Mimarisi”, çok sayıda uzmandan oluşan bir ekip tarafından hazırlandı. Uzun yıllara yayılan bir çalışma ve emek sonucunda ortaya çıkan bu eşsiz esere emeği geçenlerden bahsetmenin en iyi yolu, Doğan Kuban’ın kaleminden bir kez daha “Teşekkür” etmek: “Bu kitabın ortaya çıkmasına yardım eden, bilinçli bir sorumlulukla çaba gösteren pek çok insan var. Genelde yazar adı ile kitabın bütünleşmesi bir ürün olarak kitabı ortaya koyanların emeklerini unutturmamalı. Kitabın yayımlanması bağlamında Yapı-Endüstri Merkezi’nin, başta Doğan Hasol olmak üzere, idarecilerinin sürekli ilgisini vurgulamak istiyorum. Fakat ürünün asıl işçileri uzun, sabırlı, güleryüzlü fedakâr emekleri ile editörler Gülçin İpek ve Dilşad Aktaş’tır. Kitabın fotoğraflarını büyük bir duyarlık ve sorumlulukla tekrar tekrar çeken Cemal Emden’i başarılı çalışması için kutluyorum. Dil editörü Gültekin Tarı’ya, çizili belgelerin zenginleşmesine yardımcı olan Şirin Akıncı ve Nadide Seçkin’e, Kani Kuzucular’a, Nur Akın’a, Ayla Ödekan’a; Doğu Anadolu’ya ilişkin bazı fotoğrafları kullanmamıza izin veren Bünyad Dinç’e, Osmanlıca-Türkçe küçük yapı sözlüğünü hazırlayan Münevver Eminoğlu’na, geniş bir kaynak çalışması yapan Yonca Erkan’a, Sema Altındağ’a ve YEM Yayın’ın bütün ilgililerine teşekkür ediyorum.”