İç Mimarlık Seti

İç Mimarlık Seti

111.00TL 247.00TL

Yazar: Kolektif

Marka: YEM Kitabevi

Basım Tarihi: 2020

Sayfa Sayısı:

Boyut: 19.5 x 26.0 cm

Stokta

9786059600997

Title:  

İÇ MİMARLIKTA MALZEME VE DETAY

 

 Prof.Dr. Genco Berkintarafından başta iç mimarlık, mimarlık öğrencileri olmak üzere, meslek hayatınayeni adım atan tasarımcı ve uygulamacılar düşünülerek hazırlanan İç MimarlıktaMalzeme ve Detay YEM Yayın tarafından yayımlandı.

 

 

 İç Mimarlıkta Malzeme ve Detay’da, tasarımcılara, detay ve malzemeekseninde, tasarım sürecini destekleyecek eksiksiz bir donanım kazandırmahedefiyle (örneğin mobilya tasarlayabilmek için gerekli donanımları; ergonomi,malzeme, konstrüksiyon, mensucat, yüzey işlemleri, renk bilgisi) tüm verileryalın ve kolay anlaşılabilir bir biçimde aktaran Genco Berkin, kitabı hazırlamagerekçesini ve içeriğini şöyle özetliyor:

 

 

 “İç mimarların işlevsel veestetik mekânlar yaratabilmeleri için kullanacakları malzemeye ait üretim vebiçimlendirme yöntemlerine hâkim olmaları gerekmektedir. Doğru malzemenin doğruyerde ve doğru biçimde kullanılması iyi tasarımı getirir. Her gün yeni birmalzemenin üretildiği ve kullanıma sunulduğu bir ortamda, tasarımcı, en azındandoğal ve yapay üretilmiş malzemelerin başlıcalarının hammaddelerini ve bunlarüzerinde uygulanan işlemleri bilmek zorundadır. Malzemeyi, mukavemet, korozyonve estetik yönden ele alıp optimum bir şekilde kullanarak, bir problemingiderilmesine veya işe yarar hale getirilmesine “detay çözümlemesi” denir.Detay, tasarımcının teknik ve estetik yeterliliğini ortaya koyar. Detayınherhangi bir kısmındaki aksaklık, malzemenin korozyona uğramasına ya dadeformasyonuna yol açar. Bu aksaklık görsel ya da işitsel olarak da tezahüredebilir…

 

 Bu kitapta iç mekân tasarımınayönelik 40 ayrı tasarım öğesi, hammaddenin işlenişi, malzeme seçimindetasarımcının dikkat etmesi gereken konular ve şantiyede uygulanabilecek enuygun detay çözümlemesi bir araya getirilerek okuyucuya aktarılmıştır. Konular işlenirken, “Detaylıİmalat Bilgisi” başlığı altında, malzemelerin doğalarına uygun vekonumlandırılacakları ortama göre biçimlendirilmelerini sağlayan yöntemler elealınmıştır. Bazı malzemelerde biçimlendirmenin yanında üretim yöntemleri deokuyucunun bilgisine sunulmuştur. Benzer şekilde, “Uygulama Detayı” başlığıaltında, günümüze kadar yapılagelmiş pragmatik detay çözümlemeleri verilmiştir.Bu detay önerileri muhtemel örneklerden sadece birini içermektedir. Tasarımcıbu örnekleri değiştirip geliştirmelidir. Çünkü kitapta verilen çizimler veaçıklamalar tamamen rehber niteliği taşımaktadır.

 

 Kitapta tasarımcılar içingerekli olan tüm tasarım parametreleri ele alınmıştır. Örneğin mobilyatasarlayabilmek için gerekli donanımlar; ergonomi bilgisi, malzeme bilgisi,konstrüksiyon bilgisi, mensucat bilgisi, yüzey işlemleri bilgisi ve renk bilgisi.Tüm bunlara ek olarak, mobilya tarihi de konuların içine yerleştirilmiştir.Kitabın içeriği, iç mekân tasarımı yapanlara, detay ve malzeme ekseninde,tasarım sürecini destekleyecek ve eksiksiz bir donanım kazandıracak şekildehazırlanmıştır…”

 

 

 PROJELER/YAPILAR 9: RESTORAN VEKAFELER

 

 Projeler/Yapılardizisinin dokuzuncu kitabı Restoran ve Kafeler, Türkiye’den ve dünyadan önemlimimar ve içmimarların seçkin restoran, kafe ve bar projelerinden oluşuyor.Kitapta, son birkaç yılda, 23 mimar, içmimar (mimarlık grubu) tarafındanTürkiye’nin de aralarında bulunduğu, dünyanın 15 ayrı noktasındagerçekleştirilmiş 30 restoran, kafe, bar, gece kulübü vb. projeleritanıtılıyor. Günümüzde, toplumsal kullanıma dayanan ve sosyal etkileşimin enyoğun olarak yaşandığı alanlardan olan yeme-içme mekânları kent yaşamınıtamamlayan en önemli yapılar arasındadır. Çağdaş kent yaşamı içinde her geçengün daha sık kullanılan bu mekânlar tasarlanırken, kullanıcıların fizikselgereksinimlerinin ötesinde kültürel ve psiko-sosyal taleplerinin de göz önündebulundurulması gerekmektedir. Doğaldır ki, sadece günün belli saatlerinde hızlıatıştırmalıklar sunan bir kafe ile dünyaca ünlü şeflerin özel menülerhazırladığı bir restoran ya da gece geç saatlerde sahne performansları gerçekleştirilenbir gece kulübü arasında tasarım, amaç ve yönteminin aynı olması beklenemez.Kitapta yayımlanan projeler, kuşkusuz müelliflerinin en iyi yapıtları olmakiddiasını taşımıyor. Restoran ve Kafeler, geçmiş dönemlere oranla daha fazla“dışarıda zaman geçiren” günümüz kentli insanının farklı taleplerine karşılıkçözümler sunan, her biri özgün tasarıma sahip yeme-içme mekânlarını bir aradasunuyor. 

 

 Restoranve Kafeler kitabı, mimarlar, içmimarlar, şehir plancıları, kentsel tasarımcılarve inşaat mühendisleri için bir başvuru kitabı olmasının yanı sıra mimarlık, içmimarlık ve tasarım öğrencileri için de Türkiye’den ve dünyadan seçilmiş buözel projeleri inceleyerek kendi tasarım çalışmalarında yararlanabileceklerideğerli bir kaynak oluşturuyor.

 

 

 

   YATLARDA İÇ MEKÂN TASARIMI VE ALGISI

 

 Doç.Dr. İnanç Işıl Yıldırım,Yatlarda İç Mekân Tasarımı ve Algısı adlı kitabında, artık günümüzde “yüzermimari yapı tipi” olarak tanımlanan yatların iç mekânları tasarlanırken dikkatealınması gerekenleri ve yatlarda kullanılan fiziksel elemanların mekân algısınaetkilerini, insanın denizdeki mekân ile olan davranışsal ilişkisi bağlamındairdeliyor. Yıldırım’ın kitabı hazırlama gerekçesine ilişkin görüşleri özetleşöyle:

 

 “Yüzeryapı örneği olan yatlara ilişkin, ülkemizde akademik anlamda ilk kullanımsonrası değerlendirme çalışmasını içeren bir doktora tezinden yola çıkarakgeliştirilen bu kitapta, denizin mekânsal algıya olan etkisi incelenmekte vekarasal yapılardan farklı olarak denizel mekânda ön plana çıkan algısaldeğişimlerin insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerindeki etkilerinden sözedilmektedir. Yatlarda mekân algısının kullanıcı beklentileri ve mekânsalmemnuniyet ile ilişkisine ışık tutulan bu çalışmada, salt fiziksel değil aynızamanda aidiyet, mahremiyet gibi psikolojik konfor koşullarına dadeğinilmiştir. Yat mekânlarındaki insan faktörü ve tasarım standartları,mekânsal memnuniyet ölçütleri, geleneksel mimari yapılardan farklı olarak elealınmıştır. Mimarlık disiplininde, yapıların kullanıcı gözüyledeğerlendirilmesine dayalı geribildirimlerin alındığı bir yöntem olan ‘kullanımsonrası değerlendirme’ çalışmasının sonuçlarına bağlı olarak, ortaya çıkanfarklar kullanıcı memnuniyeti açısından değerlendirilmiştir. Aynı zamanda,Türkiye’deki yat kullanıcılarının sosyo-kültürel profili ortaya konarak denizinmekân algısına olan etkisi sınanmış, iç ve dış mekânlardaki memnuniyetdüzeyleri ölçümlenmiş, farklı kullanıcı gruplarının yat mekânlarındanbeklentileri tanımlanmıştır. Genel anlamda, karasal yapılardaki yaşam alanlarındanfarklı standartlara ve hareketli bir fiziksel çevreye sahip olan yüzeryapılardaki memnuniyet düzeylerine ilişkin elde edilen veriler, denizdekimekânın kendi karakteristikleri özelinde ve psikolojik algı sürecinde elealınması gerekliliğini gözler önüne sermiştir. Dolayısıyla bu kaynak kitap,benzer işlevli yüzer yapıların programlama ve tasarım kararları aşamalarınagirdi sağlamak ve bir yat mekânı tasarlarken denizin yarattığı etkilere ilişkinfarkındalık yaratmak amacını taşımaktadır...”

Yapıların iç mekânlarındaki tasarımsal öğeler, kullanıcı beklentileri vemekânsal memnuniyetleri karşılama düzeyleri açısından değerlendirilir, Bubağlamda, yatlarda mekân algısının kullanıcı beklentileri ve mekânsalmemnuniyetle ilişkisine ışık tutulan Yatlarda İç Mekân Tasarımı veAlgısı'nda, salt fiziksel değil aynı zamanda aidiyet, mahremiyet gibipsikolojik konfor koşullarına da değiniliyor. Genel anlamda, karasal mimariyapılardaki yaşam alanlarından farklı standartlara ve hareketli bir fizikselçevreye sahip olan yüzer yapılardaki memnuniyet düzeylerine ilişkin elde edilenveriler, denizdeki mekânın kendi karakteristikleri özel-inde ve psikolojik algısürecinde ele alınması gerekliliğini gözler önüne seriyor.

 

 

 Düşey Sirkülasyon Araçları MERDİVENLER

Prof. Abdullah Sarı tarafından hazırlanan Düşey Sirkülasyon Araçları Merdivenler, 50 yılı aşkın bir süredir Türkiye’deki mimarlık, iç mimarlık ve tasarım eğitiminin temel başvuru kitaplarından biri olma niteliğini sürdürmektedir.
En önemli yapı bileşenlerinden biri olan “merdiven”leri inceleyen bu kitap, başta mimarlık, iç mimarlık, öğrencileri ve akademisyenleri olmak üzere yapı tasarlayan, üreten herkes için konu hakkındaki en temel bilgileri bir arada sunuyor. Bu nedenle kitapta, uygulama örnekleri en aza indirgenerek çoğunlukla merdivenlerin biçimlenmesini, boyutlandırılmasını ve düzenlenmesini etkileyen ana faktörler açıklanıyor.
Yapı bileşenlerinin nasıl tasarlanacağı; bunlarda çeşitli etkenlere karşı hangi önlemlerin alınacağına ve seçenekler arasından en uygun olanın belirlenerek rasyonel çözümün nasıl gerçekleştirileceğine karar vermek bilimsel bir yöntem gerektirir.Bununla birlikte, özellikle öğrencilerin yapı bileşenleriyle ilgili ayrıntıları ezberlemek yerine, gerektiğinde kaynaklara başvurma yeteneği kazanmaları ve bu alandaki temel bilgileri tasarım aşamasında yeniden hatırlama çabası içine girmeyecek düzeyde kavramış olmaları gerekir.Bu amaca hizmet etmesi için hazırlanan kitap, merdivenleri, tanımından türlerine; basamak ve sahanlık boyutlarından genişliğine ve eğimine; taşıyıcı kısım, kaplama, korkuluk konstrüksiyonlarından taş, betonarme, ahşap, metal gibi yapısal özelliklerine; korkuluk, küpeşte, dolgu konstrüksiyonlarından çizimsel anlatımlarına uzanan bir yelpazede, yalın bir dille aktarıyor.

 

 

 

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın