Mimarlık Kuramı ve Felsefesi Seti

Mimarlık Kuramı ve Felsefesi Seti

74.25TL 165.00TL

Yazar: Ece Ceylan Baba, Juhani Pallasmaa, Peg Rawes, Robert Venturi

Marka: YEM Kitabevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 682

Boyut:

Kullanım dışı

9789753160854

Title:  

TENİN GÖZLERİ: Juhanni Pallasma’nın kaleme aldığı,Steven Holl’ün “İnce Buz” başlıklı bir giriş yazısı ile katkı sağladığı,mimarlık literatürünün klasiğe dönüşen kitaplarından Tenin Gözleri’nin yenibaskısı YEM Yayın tarafından yayımlandı.Mimarlık esin verir, bağlanma yaratır,yaşamı berkitir. Peki, o halde kâğıt üzerinde ya da bilgisayar ekranında iyigörünen eskizler “ten”e büründüklerinde nasıl oluyor da bu kadar düşkırıcıolabiliyor? Juhani Pallasmaa’ya göre sorun, mimarlık pratiği ve eğitiminenüfuz etmiş olan bugünün teknoloji eksenli tüketici kültüründe görsellikalanının başatlığından kaynaklanıyor.Dünya deneyimimiz beş duyunun bileşimiylebiçimlenir, oysa çağımızda Mimarlık büyük ölçüde yalnızca bir duyu –görme–gözetilerek yapılıyor.Diğer duyu alanlarının bastırılması çevremizi yoksullaştırarakyalıtılmışlık ve yabancılaşma duygusu yaratıyor.Tenin Gözleri, ilk kez 1996’dayayımlandı. Çok geçmeden bir Mimarlık kuramı klasiğine dönüştü ve dünyanınpekçok yerinde Mimarlık okullarında ders kitabı olarak okutuldu.Kitap temeldeiki uzun makaleden oluşuyor. İlki, Batı kültüründeki görsel paradigmanıntarihte Greklerden bu yana nasıl geliştiğini ve dünya deneyimi ve mimarlığındoğası üzerinde ne gibi etkileri olduğunu konu alıyor. İkincisiyse, sahiciMimarlık deneyiminde diğer duyuların rolünü inceleyerek, aidiyet ve bütünleşmeduygusunu olanaklı kılan çok duyulu bir mimarlığın yolunugösteriyor. Tenin Gözleri’nin ilk yayımlanışından bu yana, hem Mimarlıkfelsefesi hem de Mimarlık öğretimi alanında bedenin ve duyuların rolüne yönelikilgi git gide büyüdü. Bunun üzerine yazar, çığır açan kitabını 2005’te gözdengeçirip savlarını pekiştirdi. Elinizdeki bu geliştirilmiş basım, mimarlara veöğrencilere bütüncül bir mimarlık arayışında esin kaynağı olmayı ve genelokurun dünyayı algılama biçimini zenginleştirmeyi bugün de sürdürüyor>

MİMARLAR İÇİN IRİGİRAY: “Mimarlar içinDüşünürler” dizisinin üçüncü kitabında, Fransız feminizminin ve Kıtafelsefesinin önemli isimlerinden biri olan ve ayrıca felsefe, psikanaliz vedilbilim alanlarında yaptığı disiplinlerarası çalışmalarla tanınan LuceIrigaray'ın yapıtının mimarlığı ilgilendiren yönleri ele alınıyor. Irigaray'ınfikirlerinin beden, zaman-mekân, siyaset ve kültür bakımından değeri, mimarlığınyapılması, tartışılması ve deneyimlenmesine yönelik olarak her biri bir izleğeayrılmış sekiz farklı bölümde irdeleniyor. Özellikle “cinsiyetli” mekânlarlailgili fikirleri Irigaray'ın temel metinlerine göndermeyle izah edilmeyeçalışılıyor.

İDEAL KENT ARAYIŞINDAMİMARİ ÜTOPYALAR: Her şey mevcut düzenin yerine,ideal bir yapı kurmaya duyulan güçlü bir arzu ile başlar... Önce düşsel birkurgu olan ütopya bu arzunun dile getirilişidir. Soyut bir tasarı ancak somutbir mekânda can bulabileceğinden, istisnasız bir yere/mekâna bağımlıdır. Bunedenle ütopyacı, halihazırda yaşadığından çok daha farklı bir mekân tasarlar.Ortaya çıkan ütopya mekânı ise çoğunlukla bir kente karşılık gelir. İşte bukentin planlanması çerçevesinde tasarlanan, bir yaşam ve toplum mühendisliğiolan ütopya; ilerlemecidir, eşitlikçidir, umut vaat eder, kusursuz bir tasarımiddiası taşır, rasyonel bir düzen önerir ancak, otoriter ve totaliter birtavırla bezenmiş, mutlakiyetçi bir anlayışa da sahiptir.
Ütopyalar toplumdakitüm çatışmaların sona erdirildiği ideal bir evreni, modern teknolojininyardımıyla inşa etmek; barışın, refahın ve erdemin ebedi ve evrensel olacağıbir ortam yaratmak amacını taşırlar.Peki, tüm bu “iyi niyetli ve ulvi”tasarıların kapıları gerçekten mutlak ideal yaşam alanlarına mı açılır?EceCeylan Baba, bu sorunun yanıtını ararken, Antikçağ’dan Rönesans’a, Aydınlanmadöneminden Modernizme, Postmodernizmden günümüze kadar uzanan ideal kentitasarlama düşüncesinin çarpıcı örneklerini paylaşıyor. Dünyanın bilinen en eskive ünlü ütopik kenti/ülkesi Atlantis’ten başlayarak; Moore’un Ütopya’sı,Haussmann eliyle Paris’te gerçekleşen yaratıcı yıkım, Howard’ın bahçe-kentleri,Corbusier’nin Çağdaş ve Işıyan Kent projeleri, Archigram’ın takılıp-sökülebilirkent tasarımları gibi çok sayıda sıra dışı önermeyi irdelerken, İdealKent Arayışında Ütopyalar’da, süregelen bu ideal kent arayışına ilişkinverileri ve yaklaşımları okuyucunun değerlendirmesine sunuyor.


MİMARLIKTAKARMAŞIKLIK VE ÇELİŞKİ: Modern mimarlığın aksayan yönlerinin neler olduğunu tepkilerinnereden kaynaklandığını, sorunlara nasıl bir mimari yaklaşımla çözümbulunabileceğini ilk olarak toparlayıp yazıya döken kaynaklardan olanMimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki ..Mimari biçimin unutulan simgeselliğiPostmodern mimarlık kuramının temel kitabıdır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın