Mühendisler İçin Mekanik Statik

Mühendisler İçin Mekanik Statik

81.00TL 90.00TL

Yazar: Ferdinand Pierre Beer

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi:

Sayfa Sayısı: 382

Boyut: 16.0 x 24.0 cm

Kullanım dışı

9789755110073

Title:  


Birinci kademe mekanik dersinin başlıca amacı mühendislik öğrenimi yapan öğrencide herhangi bir problemi basit ve lojik bir biçimde çözümlemek ve iyi kavranmış birkaç temel ilkeyi problemin çözümüne uygulayabilme yeteneğini geliştirmek olmalıdır. Mühendislik öğreniminin başlangıcı için hazırlanmış olan bu kitap ve bunu izleyen Mühendisler için Mekanik: Dinamik kitabının, öğretim üyesinin bu amaca erişmesine yardımcı olacağı umulmaktadır.
Vektör cebrine bu kitabın başlarında yer verilmiş ve mekaniğin temel ilkelerinin anlatılmasında ve tar-tışılmasında kullanılmıştır. Vektörel metotlar birçok problemin çözümünde, özellikle vektörel uygulamanın basit ve daha kısa çözümler sağladığı üç boyutlu problemlerde de kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu kitapta en çok önem verilen nokta, mekaniğin ilkelerinin doğru anlaşılması ve bunların mühendislik problemlerinin çözümüne uygulanması olup, vektör cebri yalnızca yararlı bir araç olarak kullanılmak üzere sunulmuştur.
Bu iki ciltte kullanılan yaklaşımın özelliklerinden biri, maddesel noktalar mekaniğinin rijit cisimler mekaniğinden açık bir şekilde ayrılmış olmasıdır. Bu yaklaşım, basit pratik uygulamaların başlarda ele alınabilmesi ve daha güç kavramların sunulmasının ileriye ert lenmesi olanağını sağlar. Örneğin, bu ciltte önce maddesel noktaların statiği incelenmiştir (Böl. 2); vektörlerin toplanma ve çıkarılma kuralları verildikten sonra, bir maddesel noktanın dengesi ilkesi, yalnız bir noktada kesişen kuvvetlerle ilgili gerçek durumlara hemen uygulanmıştır. Rijit cisimlerin statiği-Böl. 3 ve 4 de incelenmiştir. Böl. 3 de iki vektörün vektörel ve skaler çarpımları incelenmiş, bu kavramlar bir kuvvetin bir noktaya ve bir eksene göre -momentlerini tanımlamakla kullanılmıştır. Bu yeni kavramların anlatılmasını, eşdeğer kuvvet sistemlerinin tam ve ayrıntılı olarak incelenmesi izlemiş ve bu Böl. 4 de genel kuvvet sistemleri etkisi altındaki rijit cisimlerin dengesi ile ilgili birçok pratik uygulamanın göz önüne alınmasına yol açmıştır. Dinamik cildinde de aynı ayırım vardır. Kuvvet, kütle ve ivme, ig ve enerji, impuls ve momentum gibi temel kavramlar anlatılmış ve bunlar önce yalnızca maddesel noktalarla ilgili problem-lere uygulanmıştır. Böylece öğrenci rijit cisimlerin ha-reketi ile ilgili güçlüklerle karşılaşmadan önce, dinamikte kullanılan bu üç temel metoda alışılabilir ve bunların birbirine göre üstünlüklerini öğrenebilir.
Bu kitap birinci kademe statik dersi için düzenlenmiş olduğundan, yeni kavramlar basit bir biçimde sunulmuş ve her adım ayrıntıları ile açıklanmıştır. Öte yandan incelenen problemlerin diğer yönleri de göz önüne alınarak yaklaşımda belirli bir olgunluğa erişilmiştir. Örneğin, eksik bağlar ve statikçe belirsizlik kavramları kitabın başlarında sunulmuş ve sonraları -daima kullanılmıştır.
Kitapta seçime bağlı birçok kısımlara yer verilmiştir. Bu kısımlar yıldızla işaretlenmiş ve böylece bunların statik dersinin çekirdeğini oluşturan kısımlardan kolayca ayrılabilmesi sağlanmıştır. Bunların bir kenara bırakılması kitabın geri kalan kısımlarının anlaşılması bakımından bir sakınca doğurmaz. Bu ek kısımlarda işlenen konular arasında, hidrostatikle ilgili uygulamalar, kirişlerde kesme kuvveti ve moment diyagramları, kabloların dengesi, çarpım atalet momenti ve Mohr dairesi, virtüel iş metodu vardır. Ayrıca düzlem kuvvetler sisteminin incelenmesinde kuvvet ve ip çokgenleri konusu Ek’te incelenmiştir. Kirişlerle ilgili kısımlar, statik dersinden hemen sonra mukavemet dersinin okunması durumunda özellikle yararlıdır.
Mekaniğin esas olarak, bir kaç temel ilkeye dayanan tümdengelimli bir bilim dalı olması gerçeği kuvvetle belirtilmiştir. Türetmeler lojik sıralarına uygun olarak ve bu kitap düzeyinde sağlanabilmesi mümkün kesinlikle sunulmuştur. Ancak öğrenme işleminin tüme varıcı olması nedeniyle, önce basit uygulamalar göz önüne alınmıştır. Bundan ötürü maddesel noktaların statiği, rijit cisimler statiğinden önce gelmekte; iç kuvvetlerle ilgili problemler Böl. 6 ya kadar ertelenmiş olmaktadır. Benzer şekilde, Böl. 4 de, düzlem kuvvetler sisteminin dengesi ile ilgili problemler önce göz önüne alınmış ve cebir kuralları ile çözülmüş; uzay kuvvetler sistemi ile ilgili ve vektörel cebrin kullanılmasını gerektiren problemler ise bölümün ikinci kısmında incelenmiştir.
Serbest cisim diyagramı kavramı kitabın başlarında sunulmuş ve bunun önemi kitap boyunca belirtilmiştir. . Serbest cisim diyagramları yalnız denge problemlerinin çözümünde değil, iki kuvvet sisteminin veya daha genel olarak iki vektör sisteminin eşdeğerliliğini ifade etmekte de kullanılmıştır. Bu yaklaşım rijit cisimlerin dinamiğinin incelenmesinde özellikle yararlıdır. Dinamik cildinde gösterileceği gibi, hareketin standart cebrik denklemlerini yazmak yerine «serbest cisim diyagramı denklemleri» üzerinde durmakla, dinamiğin temel ilkelerinin daha sezgisel ve tam anlaşılması sağlanır.
Bu kitapta sunulan konular ve problemlerin çoğu, cebir, trigonometri, elemanter analiz, konuların anlaşılabilmesi için gerekli ölçüde Böl. 2 ve 3 te özlü olarak verilmiş bulunan vektör cebri elemanlarının dışında, matematik ön bilgiyi gerektirmez. Genel olarak, konu ile ilgili matematik kavramların anlaşılmış olmasına, matematiksel işlemlerin hızla yapılabilmesinden daha çok önem verilmiştir. Bununla ilgili olarak, bileşik alanların ağırlık merkezlerinin bulunmasına, ağırlık merkezlerinin integrasyonla bulunmasın-dan -önce yer verildiğine, ve böylece alanın momenti kavramının integrasyonun kullanılmasının anlatılmasından önce iyice yerleşmesine imkân verildiğini belirtmek yerinde olur.
Öğrencilere çoğunlukla hesap cetveli kullanılması öğretilmemiş olduğundan orantı ve trigonometrik bağıntılarla ilgili problemlerin çözümünde hesap cetvelinin uygun kullanılışına ağırlık veren özel bilgiler Böl. 2 ye eklenmiştir.
Kitap birimlere bölünmüştür; her birim bir veya birkaç metin kısmı, bir veya birkaç Örnek Problem ve ödev olarak verilebilecek çok sayıda problem kapsamaktadır. Her birim iyi tanımlanmış belirli bir konuya karşı gelmektedir ve genellikle bir derste işlenebilir. Ancak bazı durumlarda öğretim üyesi bir konuya birden fazla ders ayırmayı daha uygun bulabilir. Örnek Problemler, öğrencilerin ödevleri çözmede kullanmaları istenene benzer şekilde düzenlenmiştir. Böy- lece Örnek Problemler, metni kuvvetlendirmek ve öğ-rencilerin ödev olarak verilen problemlerin çözümünde uyacakları itinalı ve düzenli çalışma tipini göstermek gibi iki amaca yönelmiştir. Ödev olarak verilebilecek problemlerin çoğu pratikte raslanan türde olup mühendislik öğrencileri için seçilmiştir. Bununla birlikte, problemler öncelikle kitaptaki konuları biraz daha açıklığa kavuşturacak ve öğrencinin mekaniğin temel ilkelerini anlamasına yardımcı olacak biçimde düzenlenmişlerdir. Problemler ilgili oldukları konulara göre gruplanmışlar ve gittikçe zorlaşan bir sırada dizilmişlerdir. Özel itina gerektiren problemler yıldızla işaretlenmiştir. Çift numaralı problemlerin cevapları kitabın sonunda verilmiştir.
Yazarlar, Mühendisler için Mekanik kitabının ilk baskısını kullananların yaptıkları birçok yapıcı eleştiri ve öğütlere şükranlarını bildirirler.
FERDİNAMD P. BEER
E. RUSSELL JOHNSTON, JR.

İÇİNDEKİLER
Mekanik Nedir?
Temel Kavramlar ve ilkeler
Birimler
Problem Çözümünde Metot
Sayısal Doğruluk
Maddesel Noktaların Statiği
DÜZLEM KUVVETLER SİSTEMİ
Bir Maddesel Noktaya Etkiyen Kuvvetler İki Kuvvetin
Bileşkesi
Vektörler
Vektörlerin Toplanması
Bir Noktada Kesişen Çok Sayıda Kuvvetin Bileşkesi
Bir Kuvvetin Bileşenlere Ayrılması
Bir Kuvvetin Dik Bileşenleri Birim Vektörler x ve y Bileşenlerini Toplayarak Kuvvetlerin
Bileştirilmesi
Maddesel Noktanın 'Dengesi
Newton’un Birinci Hareket Kanunu
Bir Maddesel Noktanın Dengesi ile ilgili Problemler Serbest Cisim Diyagramı
UZAY KUVVETLER SİSTEMİ
Uzayda Bir Kuvvetin Dik Bileşenleri
Şiddeti ve Tesir Çizgisi Üzerindeki iki Nokta ile
ile Tanımlanan Kuvvet
Uzayda Bir Noktada Kesişen Kuvvetlerin Toplanması Uzayda Bir Maddesel Noktanın Dengesi
Rijit Cisimler Eşdeğer Kuvvet Sistemleri
Rijit Cisimler Dış ve Iç Kuvvetler
Kaydırılabilirle ilkesi Eşdeğer Kuvvetler
iki Vektörün Vektörel Çarpımı
Vektörel Çarpımın Dik Koordinatlar Cinsinden ifadesi
Bir Kuvvetin Bir Noktaya Göre Momenti
Varignon Teoremi
Bir Kuvvetin Momentinin Dik Bileşenleri
İki Vektörün Skaler Çarpımı
Üç Vektörün Karışık Üçlü Çarpımı
Bir Kuvvetin Verilen Bir Eksene Göre Momenti
Bir Kuvvet Çiftinin Momenti
Eşdeğer Kuvvet Çiftleri
Kuvvet Çiftleri Vektörle Gösterilebilir
Verilen Bir Kuvveti O Noktasına Etkiyen Bir Kuvvet
ile Bir Kuvvet Çiftine Dönüştürmek
Bir Kuvvetler Sisteminin Bir Kuvvet ve Bir Kuvvet
Çiftine İndirgenmesi
Eşdeğer Kuvvet Sistemleri
Bir Kuvvetler Sisteminin İndirgenmesine Devam
Rijit Cisimlerin Dengesi
Dengede Olan Rijit Cisim
Serbest Cisim Diyagramı
HJÜZLEM KUVVETLER SİSTEMİNİN DENGESİ İki Boyutlu Yapılarda Mesnet ve Bağ Noktalarındaki
Tepkiler
İki Boyutlu Rijit Cismin Dengesi
Statikçe Belirsin Tepkiler Eksik Bağlar
İki Kuvvet Etkisindeki Cismin Dengesi
ܧ Kuvvet Etkisindeki Cismin Dengesi
UZAY KUVVETLER SİSTEMtNlN DENGESİ
Üç Boyutlu Bir Sistemin Mesnet ve Bağlarındaki
Tepkiler
Üç Boyutlu Halde Rijit Cismin Dengesi
Yayılı Kuvvetler: Ağırlık Merkezleri
ALANLAR VE EĞRİLER
İki Boyutlu Bir Cismin Ağırlık Merkezi
Alanların ve Çizgilerin Ağırlık Merkezleri
Bileşik Plak ve Teller
Ağırlık Merkezlerinin İntegrasyonla Bulunması
Pappus-Guldinus Teoremleri
Kirişlerde Yayılı Yükler
Sıvı Altındaki Yüzeylere Gelen Kuvvetler
HACİMLER
Üç Boyutlu Bir Cismin Ağırlık Merkezi Bir Hacmin
Ağırlık Merkezi
Bileşik Cisimler i
Hacimlerin Ağırlık Merkezlerinin İntegrasyonla Bulunması
Taşıyıcı Sistemlerin İncelenmesi
İç Kuvvetler Newton’un Üçüncü Kanunu
KAFES SİSTEMLER
Bir Kafes Sistemin Tanımı
Basit Kafes Sistemler
Kafes Sistemlerin Düğüm Noktaları Metodu ile Hesabı özel Yükleme Durumlarındaki Düğüm Noktaları
Uzay Kafes Sistemler
Kafes Sistemlerin Grafik Çözümü: Maxwell
(Cremona) Diyagramı
Kafes Sistemlerin Kesim Metodu ile Hesabı Bileşik Kafes Sistemler
ÇERÇEVELER VE MAKİNALAR
Birçok Kuvvet Etkisinde Elemanları Olan Sistemler
Çerçevelerin Hesabı
Mesnetlerinden Ayrıldığında Rijit Olmıyan Çerçeveler ; Makinalar
Kiriş ve Kablolardaki Kuvvetler
Giriş Elemanlardaki Iç Kuvvetler
KİRİŞLER
Yük ve Mesnet Türleri
Bir Kirişte Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Diyagramları Yük, Kesme Kuvveti ve Eğilme Momenti Arasındaki Bağıntılar
KABLOLAR
Münferit Yük Etkisindeki Kablolar
Yayılı Yük Etkisindeki Kablolar
Parabolik Kablo
Zincir Eğrisi
Sürtünme
Giriş
Kuru Sürtünmenin Kanunları Sürtünme Katsayıları
Sürtünme Açıları
Kuru Sürtünme ile ilgili Problemler
Kamalar
Kare Dişli Vidalar
Mil Yatakları Dingil Sürtünmesi
Basınç Yatakları Disk Sürtünmesi
Tekerlek Sürtünmesi Yuvarlanma Direnci ) Kayış Sürtünmesi
Yaydı Kuvvetler: Atalet Momentleri
ALANLARIN ATALET MOMENTLERİ
Bir Alanın İkinci Momenti veya Atalet Momenti Bir Alanın Atalet Momentinin İntegrasyonla Bulunması
Polar Atalet Momenti
Bir Alanın Atalet Yarıçapı
Paralel Eksenler (Steiner) Teoremi
Bileşik Alanların Atalet Momentleri
Çarpım Atalet Momenti
Asal Eksenler ve Asal Atalet Momentleri
Atalet Momentleri ve Çarpım Atalet Momentleri için Mohr Dairesi

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın