Yapı Statiği

Yapı Statiği

72.00TL 80.00TL

Yazar: Bülent Yeğin

Marka: Birsen Yayınevi

Basım Tarihi: Mart 2018

Sayfa Sayısı: 257

Boyut: 19.5 x 27.5 cm

Stokta

9789755116747

Title:  

GİRİŞ
Hiperstatik sistemler, sadece denge denklemleri kullanılarak çözülebilmesi mümkün olmayan sistemlerdir. Çözümün yapılabilmesi için malzemenin (iç kuvvet – şekil değiştirme) bağıntılarının bilinmesi gerekmektedir. Bunlardan başka, sistemin sürekliliğini ifade eden şartların vemesnet koşullarının da sağlanması zorunludur. Bu kitapta, hiperstatik sistemlerin çözümü için kullanılan yöntemlerden “Kuvvet Yöntemi ” , “Açı Yöntemi ” ve “ Cross Yöntemi ” konularınayer verilmiştir. Buna ilaveten bir fikir edinilebilmesi amacı ile “ Matris Deplasman Yöntemi“ de ana hatları ile tanıtılmıştır. Anlatılan konuları iyi kavrayabilmek ve kitaptan layıkıyla faydalanabilmek için, izostatik sistemlere ait çözümlerin yeterince biliniyor olması gereklidir.

ÖNSÖZ
Kitap, üç yıldan beri Nişantaşı Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde vermekte olduğum "Yapı Statiği-II" derslerinin notlarından ve asistanlık yıllarımdan itibaren biriktirmiş olduğum sayısal örnek ve sınav sorularından oluşmaktadır. Bu konuda, çok değerli yazarlar tarafından kaleme alınmış, Türkçe ve diğer dillerde, yüzlerce eser mevcuttur. Klasik bir bilim dalı olması sebebiyle, yazılan bütün kitaplarda anlatılan hesap yöntemleri aynıdır ve yeni görüşler ileri sürmek mümkün değildir. Sadece içeriğinde, yazarın konuları aktarış biçiminde, kullanılan notasyonlarda, birimlerde ve yazım tekniğinde farklılıklar görülebilir.
Kitap, dokuz bölümden ibarettir. Birinci bölümde yapı sistemlerinin hesabı için yapılmış olan kabuller, ikinci bölümde çubuklardaki eksenel kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momentinden meydana gelen şekil değiştirmeler kısaca gözden geçirilmiştir. Üçüncü bölüm enerji teoremlerine ve hiperstatik sistemlerin çözümünde çok önemli bir yer tutan virtüel iş teoremine ayrılmıştır. Dördüncü bölümde elastik eğri konusuna kısa bir giriş yapılmaktadır.
Kitabın esas amacını teşkil eden, hiperstatik sistemlerin çözüm metotlarından olan kuvvet metodu beşinci bölümde, kuvvet metodunun mütemadi kirişlere uygulanması (üç moment denklemi) altıncı bölümde, deplasman metodu (açı metodu) yedinci bölümde ve Cross meto-du ise sekizinci bölümde yer almaktadır. Son bölüm olan dokuzuncu bölümde ise, okuyucuya bir fikir verebilmek amacı ile matris-deplasman metoduna kısa bir giriş yapılmıştır.
Her ne kadar betonarme derslerinde ve geçerli olan yönetmeliklerde KN ve KNm birimleri kullanılıyor olsa da, burada büyük sayılar kullanmamak ve daha kolay yük tahminleri yapabilmek adına, ton ve tm birimleri tercih edilmiştir.
Her bölümün sonunda, metodun uygulanmasına yönelik yeterli sayıda nümerik uygulama mevcuttur. Defalarca incelenmesine rağmen gözden kaçan, yazım ve çözüm hataları olması muhtemeldir. Tarafıma bildirilmesi, takdir ve teşekkürle karşılanacaktır.
Şekillerin çizimini ve düzenlenmesini, kıymetli dostlarım Sn. Emre Atıl ve Sn. Mehmet Özkan üstlendi. Kendilerine, harcadıkları zaman ve emek için samimi teşekkürlerimi sunarım.
Kitabın yayınını gerçekleştiren Birsen Kitabevi'ne ve Sn. Bahadır Algın'a, da teşekkür ederim.
Bu vesile ile çok değerli hocalarım, Prof.Dr.-Ing. Yavuz Başar'ın (Ruhr Universität), Prof. Or-han Ünsaç'ın (İ.T.Ü.) ve Prof. İrdesel Göğüş'ün (Y.T.Ü.) aziz hatıralarını, saygı ile anmayı borç bilirim.
Hedef alınan okuyucu kitlesi, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde eğitim alan öğrenci arkadaşlarım olup, kitabın okuyucuya faydalı olması, en büyük dileğimdir.

İÇİNDEKİLER
Giriş 5
Bölüm-1 7
Kabuller 7
Bölüm-2 9
Çubuklarda şekil değiştirmeler 9
• Eksenel normal kuvvet 9
• Kesme kuvveti 10
• Eğilme momenti 12
• Sıcaklık farkı 14
• Elastik Mesnetler 17
Bölüm-3 21
Enerji teoremleri 21
• Dış kuvvetlerin şekil değiştirme işi 21
• İç kuvvetlerin şekil değiştirme işi 25
• Clapeyron teoremi 28
• Virtüel kuvvetler prensibi 28
• Şekil değiştirme integralleri 30
• Betti karşıtlık teoremi 31
• Maxwell teoremi 32
• Castigliano teoremi 33
• Sayısal uygulamalar 37
Bölüm-4 55
Elastik eğri 55
• Elastik eğrinin diferansiyel denklemi 55
• Sınır şartları 58
• Diferansiyel denklemin integrasyonu 59
• Sayısal uygulamalar 60
Bölüm-5 65
Hiperstatik sistemlerin kuvvet metodu ile çözümü 65
• Hiperstatiklik kriteryumu 66
• Kuvvet metoduna giriş 69
• İzostatik esas sistem ve hiperstatik bilinmeyenler 70

• Genel süreklilik denklemleri 71
• Açık süreklilik denklemleri 73
• Süperpozisyon denklemleri 74
• Kapalı süreklilik denklemleri 74
• Sistem terimleri 76
• Yük terimleri 77
• Hiperstatik kafes sistemler 78
• Sıcaklık değişmeleri etkisi 80
• Mesnet çökmeleri 81
• Elastik mesnetli sistemler 85
• Sayısal uygulamalar 87
Bölüm-6 125
Kuvvet metodunun mütemadi kirişlere uygulanması (üç moment denklemi) 125
• Sistem terimlerinin hesabı 128
• Yük terimlerinin hesabı 128
• Bir ucun ankastre olması durumu 131
• Sayısal uygulamalar 132
Bölüm-7 139
Hiperstatik sistemlerin deplasman (açı) metodu ile çözümü 139
• Düğüm noktaları 139
• Düğüm noktası deplasmanları 139
• Uç kuvvetleri 140
• Uç deplasmanları 140
• Ankastrelik momentleri 142
• Birim deplasman sabitleri 144
• Birim deplasman sabitlerinin bulunması 149
• Düğüm noktaları sabit sistemler 155
• Hesapta izlenen yol 159
• Sayısal uygulamalar 160
• Düğüm noktaları hareketli sistemler 176
• Sayısal uygulamalar 179

Bölüm-8 195
Hiperstatik sistemlerin Hardy Cross metodu ile çözümü 195
• Yöntemin esası 195
• Dağıtma sayıları 197
• Geçiş sayıları 199
• Sayısal uygulamalar 200
Bölüm-9 207
Matris-Deplasman yöntemine giriş 207
• Tanımlar 207
• Uç kuvvetleri ile uç deplasmanları arasındaki bağıntılar 215
• Dönüşüm matrisi 215
• Sayısal uygulamalar 223

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın