Taşınmaz Mal Değerlemesi

175.00TL

Yazar: B. Cem Ülger, N. Enver Ülger, Ş. Nazmi Yıldız

Marka: YEM Yayın

Basım Tarihi: Haziran 2019

Sayfa Sayısı: 308

Boyut: 16.5 x 23 cm

Stokta

9786058081185

Title:  

Ürün Açıklaması

Mimarlık, mühendislik, tasarım, kültür, sanat vb. konu başlıklarında kitaplar yayımlayan YEM Yayın’ın, Taşınmaz Mal Değerlemesi adlı yeni kitabı çıktı.

Özellikle 1999 Depremi’nden sonra ülkemizin karşı karşıya kaldığı devasa yerleşme ve yapım sorununun çözümüne yönelik olarak akademik dünya, uygulayıcılar, yerel yönetimler ve hükümetler tarafından çözüme yönelik tartışmalar başlamış ve halen sürmektedir. Bu tartışmaların temelindeki imar ve mülkiyet problemlerine dayalı sorunların çözümüne esas, yeni yapılacak imar planlarının uygulanmasının ancak katılım ve dağıtımda taşınmaz malların değerinin hesaplandığı, değer esasına dayalı bir imar uygulama yönteminin zorunlu olduğu ve buna uygun imar mevzuatının hazırlanması gereği her platformda tartışılmış ve kabul görmüştür. Bugün bu anlayışın ve yöntemin, uzun tartışmalar ve test çalışmalarıyla hükümet ve kamu tarafından genel anlamda, eksiklerine karşın kabul gördüğü söylenebilir. Bu sevindirici bir aşamadır. Bu nedenle, değer esaslı uygulamaların yapılması için taşınmazların değerlerinin karşılığını bulmada, taşınmaz değerleme sistemi başlığı altında teknik, mevzuat ve kurumsal olarak bütüncül bir örgütlenme ve yapılanma modeline ihtiyaç olduğu aşikârdır.

Taşınmaz mal (gayrimenkul) değerlemesini kimler, nasıl yapacak? Değerleme için hangi yöntem ve süreçler izlenmeli? Kamunun, özel kurum ve kuruluşların, kişilerin sorumlulukları neler? Uluslararası değerleme standartlarının ülkemize özgü ele alınması nasıl sağlanmalı? Değerleme, arazi yönetimi ve kullanımı, kentsel dönüşüm, arazi toplulaştırması, vergi vb. kamusal amaçlı uygulamalarda nasıl kullanılacak? Teknolojiye dayalı olarak otomatikleştirilme nasıl yapılacak? Üst haklarında değerlemeye bakış nasıl olmalı? gibi birçok soru ve konunun bütüncül bir düzenlemeyle ele alınmasının ne kadar önemli olduğu açıktır.

Taşınmaz Mal Değerlemesi kitabı; konuya ilişkin süreçlerin çok hızlı değiştiği günümüzde, farklı yasa ve uygulamaları da gözeterek, değer ve değerleme üzerine nelerin yapılması ya da olması, hangi düzenlemelerin yasal ve teknik olarak yapılması gerektiğini bütüncül ve üstel bir bakışla anlatmaya çalışmakta; yeri geldiğinde ise teknik ve kurumsal model önerileri ile önemli katkı ve yardımlar sunmayı hedeflemektedir.

Kitabın, gayrimenkul değerleme ile ilk kez tanışanlar ve bu alanda çalışma yapan araştırmacılar için önemli bir kaynak olması öngörülüyor.

 

Prof.Dr. NİHAT ENVER ÜLGER KİMDİR?

1976 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1983 yılında Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans, 1988 yılında aynı bölümden doktora derecesini aldı. 1988-92 yılları arasında Viyana Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev aldı. Bu görevi boyunca, Avusturya Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi’nde bilimsel çalışmalar yürüttü. 1992 yılında Yardımcı Doçent olarak göreve başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve

Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nde, 1993-95 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1999 yılında Doçent ünvanı alan Nihat Enver Ülger, 1992-96 yılları arasında Harita Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanlığı görevinde bulundu. 1999-2000 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde Profesör unvanını aldı.
2004-10 yılları arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Birimi Yöneticiliği yaparak, İstanbul’un kentsel dönüşüm vizyonunun belirlenmesinde etkin rol üstlendi. Akademik çalışmalarına, 2009 yılında Geomatik Mühendisliği Bölümü’nü kurduğu Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Bölüm Başkanı olarak devam etmektedir. Çok sayıda öğrencinin lisansüstü tez yürütücülüğünü yapmakta olan Ülger, “Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı” ve “Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora Programı” bölümlerini açarak konuya ilişkin akademik üretkenliğin artmasına katkıda bulunmuştur. Yaklaşık 35 yıllık uygulama projesi ve akademik deneyimiyle, “kentsel dönüşüm”, “arazi yönetimi”, “imar uygulamaları”, “kadastro”, “değer esaslı yöntem”, “kırsal arazi düzenlemeleri”, “gayrimenkul değerleme ve geliştirme”, “taşınmaz hukuku” konularındaki çalışmaları ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış olan Ülger'in Türkiye’de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm (Nobel Yayınları, Ankara, 2010) ve Arazi Yönetimi (YEM Yayın, İstanbul, 2016) adlı iki kitabı da bulunmaktadır. Halen, Harita Kadastro Mühendisleri Odası Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanlığı görevini sürdüren ve ülkemizde bu alanda çeşitli akademik etkinliklerin düzenlenmesi konusunda öncü rol üstlenen Ülger, 2014 yılında kurduğu “Avrasya Arazi Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Strateji Geliştirme Merkezi”nde, çalışma konularına yönelik proje ve iş geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Avrasya Arazi Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Strateji Geliştirme Merkezi Hakkında Avrasya Arazi Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Strateji Geliştirme Merkezi (Avrasya Strateji Merkezi)
2014 yılında kuruldu. Amacı, ülkemizde dağınık ve bütüncül olmayan arazi yönetiminin oluşturulması için yapılan tüm çalışmaları birleştirerek bir strateji oluşturmaya katkı sağlamaktır. Bunun için, ülke anakarasını 1:25.000 standart topografik orta ölçeğe göre bir bütün olarak görerek, küçük ölçekten (1:500.000 - 1:25.000) büyük ölçeğe (1:5000 - 1:1000) kadar tüm arazi varlıklarının bir envanterini çıkararak, ulusal kalkınma amaçları doğrultusunda varlıkların gelecek nesiller için daha yararlı kullanımına uygun bir arazi yönetimi modeli oluşturmaya yardımcı olacak çalışmaları yapmakta ve stratejileri oluşturmaktadır. İkinci çalışma alanı ise, bütüncül bir arazi yönetimine dayalı, ülkemizin şu anda en ivedi ve son 15 yılın ana sorunu kentsel dönüşümün gerçekleşmesine ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik stratejiler geliştirmektir.

B. CEM ÜLGER KİMDİR?

1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılında başladığı iş hayatını, 2000-07 yılları arasında Adana’da bir inşaat şirketinin ortağı olarak sürdürdü. 2005 yılında SPK’dan Değerleme Uzmanlığı lisansını aldı. Aynı yıl arazi yönetimi, kentsel dönüşüm ve değerleme alanında faaliyetler yürütmek üzere İstanbul merkezli Kent Gelişim A.Ş.’de kurucu ortak olarak sektöre giriş yaptı. 2009 yılında Okan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak eğitmenliğe başlayan Cem Ülger, 2011 yılında Royal Institute of Chartered Surveyors üyeliği olan MRICS unvanını aldı. 2012 yılında “Gayrimenkul Değerleme ve Gayrimenkul Finansmanı” alanında yüksek lisansını tamamlayarak 2013 yılında “Arazi Yönetimi ve Kullanımı” alanındaki doktora çalışmasına başladı. Taşınmaz değerleme ve geliştirme, kentsel dönüşüm, arazi yönetimi, yerel idareler mühendisliği gibi alanlarda birçok projeyi yönetti. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik organizasyonda katılımcı veya düzenleyici olarak bildiriler sundu. Uzmanlık alanları ile ilgili olarak HKMO ve TDUB bünyesinde teknik komisyonlarda görev yapan Cem Ülger, halen Kent Gelişim A.Ş.’deki proje ve iş geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ile Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı'nda akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Prof.Dr. Ş. Nazmi Yıldız Ekim 2017’de yitirdiğimiz Nazmi Yıldız, 1949 yılında Vefa Lisesi’nden, 1953 yılında İstanbul Teknik Okulu Harita-Kadastro Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimine yine İstanbul Teknik Okulu’nda devam etmiş; Harita Kadastro Bölümü Kadastro Tekniği ve Hukuk Kürsüsü’nü 1960 yılında tamamlamıştır. Doktora çalışmasını, 1970 yılında Almanya’da, Bonn Üniversitesi Ziraat Fakültesi Jeodezi Bölümü’nde; doçentlik çalışmasını, 1974 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Harita-Kadastro Bölümü Kadastro Tekniği ve Hukuk Kürsüsü’nde tamamlamıştır. 1979 yılında ise yine aynı üniversitede profesör olmuştur. Meslek hayatına 1960 yılında Almanya’da, Köln Belediyesi Harita Dairesi’nde başlamış ve 1968-70 yılları arasında ise Köln Özel Harita Mühendisliği Bürosu’nda mühendis olarak çalışmıştır. Akademik yaşamı İstanbul’a gelmesiyle başlamıştır. İlk olarak 1974-82 yılları arasında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Harita-Kadastro Bölümü Kadastro Tekniği ve Hukuk Kürsüsü’nde “Kürsü Yöneticisi” olarak görev almıştır. 1979-80 yıllarında, Yıldız Üniversitesi Rektörlüğü Senato Üyesi; 1982-83 yıllarında, Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı; 1987-90 yıllarında, Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanı; 1992-94 yıllarında, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı Başkanı olarak görev almış; 1997 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nden emekli olmuştur. Çalışmayı yaşamının her anında seven ve hiçbir zaman bırakmayan Nazmi Yıldız, 2008-10 yılları arasında Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Program Başkanlığı yapmış; 2010-16 yılları arasında ise Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Bunları da beğenebilirsiniz

Sizin için seçtiğimiz ilgili diğer ürünlere göz atın